Performers| Belle Epoque,159,Anna Kokkinaki, Angela Mirashi,Aris Papaioannou, Artemis Manakou, Ilianna Kroustalli,Iris Katraki-Paulou,Maria Kotti, Maria Vathi,Panos Polipathelis. Original Music by Arhodoula Marousi

click.